நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர் சபை

1. கலாநிதி க. கனக-ஈஸ்வரன் (ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி) – தலைவர் 6. திரு. க. பாலசுந்தரம்
2. திரு. திருக்குமார் நடேசன் 7. மாமன்றத் தலைவர் (பதவிவழி)
3. திரு. ஜீ.ஆர் பத்மராஜ் 8. மாமன்றப்பிரதித் தலைவர் (பதவிவழி)
4. கலாநிதி குமாரசாமி சோமசுந்தரம் 9. மாமன்றப் பொதுச் செயலாளர் (பதவிவழி ரீதியில் சபையின் செயலாளராகவும் இயங்குவார்;)
5. திரு. எஸ்.பி. சாமி 10. மாமன்றப் பொருளாளர் (அழைப்பின்பேரில்)