Trustees

1. V. Kailasapillai – Chairman 6. K. Kanag-Iswaran. PC
2. D. Easwaran 7. S.P. Samay
3. ThirukkumarNadesan 8. Kandiah Neelakandan
4. G.R. Pathamaraj 9. M. Thavayogarajah
5. K. Somasundaram 10. V. Kandasamy